NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT KHÁC
-    Hiểu biết về điều lệ, qui định, nội quy của khách hàng.
-    Hiểu biết về dịch vụ, về tôn trọng khách hàng, về giao tiếp và ứng xử trong mọi tình huống.
-    Nhận biết chi tiết về trrộm cắp trong nội bộ hoặc từ bên ngoài.
-    Hiểu biết rõ ràng sự thành công của khách hàng là sự thành công của chính Công ty mình và của bản thân cá nhân mình.